Vedtægter

Bevaringsforeningen i Næstved

§ 1.

Foreningens navn er Bevaringsforeningen i Næstved.
Foreningens binavn er Næstved Bevaringsforening.
Foreningens hjemsted er Næstved kommune.

§ 2.

Foreningen har til formål,
a. at stimulere interessen gennem aktiviteter af forskellig art for eksisterende værdier i bygninger, bybilledet og landskaber m.v. i Næstved kommune.
b. at virke for bevaring af de under punkt a nævnte værdier gennem forhandling med og rådgivning til myndigheder og ejendomsejere.
c. at formidle viden om bevaring af de under punkt a nævnte værdier gennem foredrag, studiekredse og publikationer m.v.
d. at medvirke til registrering af bevaringsværdige bygninger i Næstved kommune.
e. at bidrage aktivt, hvor bevaringssammenhænge vil interagere med nye sammenhænge indenfor planlægning og bebyggelser m.v.
f. at belønne gode initiativer til bevaring af de under punkt a nævnte værdier – og / eller relevante sammenhænge, jf. punkt. e.

§ 3.

Enhver, herunder foreninger og virksomheder, der er interesseret i foreningens aktiviteter, kan optages som medlem.
Udmeldelse af foreningen kan kun ske med mindst en måneds varsel ved skriftlig henvendelse til foreningens formand. Udmeldte medlemmer kan ikke gøre krav på andel i foreningens formue.

§ 4.

Medlemmerne betaler et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Foreninger og virksomheder kan tegne sig for flere kontingenter, der dog kun sammenlagt giver en stemme på generalforsamlingen.

§ 5.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april.
Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev eller pr. e-mail til medlemmerne.
Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal anmeldes skriftligt til foreningens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.
For generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af generalforsamlingens dirigent.
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Vedtagelser på generalforsamlingen sker med almindelig stemmeflerhed. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de afgivne stemmer.
Foreningen kan kun opløses af en generalforsamling, der er indkaldt med denne sag på dagsordenen. Mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stede, og mindst 2/3 af de afgivne stemmer være for opløsningen, for at denne kan vedtages. Er 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget om opløsning af foreningen, men er ikke mindst halvdelen af medlemmerne til stede, indkalder bestyrelsen senest 14 dage efter generalforsamlingen til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 6.

Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende dagsorden:
a. Valg af dirigent.
b. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
c. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
d. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse.
e. Fastsættelse af kontingent for indeværende regnskabsår.
f. Indkomne forslag.
g. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
h. Valg af revisor og en suppleant for denne.
i. Eventuelt.

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter flertalsbeslutning i bestyrelsen, eller efter skriftlig begæring fra mindst 10 af foreningens medlemmer. Begæringen, der tilstilles foreningens formand, skal indeholde oplysning om, hvad der ønskes behandlet. Bestyrelsen indkalder senest 14 dage efter begæringens modtagelse den ekstraordinære generalforsamling med samme varsel og på samme måde, som i § 5 bestemt. Dagsordenen fastsættes af bestyrelsen.

§ 8.

Foreningens bestyrelse består af fra 5 til 9 medlemmer valgt af generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer. Valget gælder for to år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen, der foruden at repræsentere foreningen udadtil forestår ledelsen af foreningens anliggender, konstituerer sig selv efter hver generalforsamling med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsen, der selv fastsætter sin forretningsorden, er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. For foreningens møder føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 9.

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§ 10.

Generalforsamlingen vælger 1 revisor. Valget gælder for 1 år. Genvalg kan finde sted.
Der vælges hvert år en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

§ 11.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår går fra den stiftende generalforsamling til den 31. december 1988.

§ 12.

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.
Foreningens midler skal indsættes i bank eller sparekasse, og må kun anvendes til opfyldelse af foreningens formål og til foreningens administration.
Ophører foreningen, skal foreningens formue anvendes til almennyttige bevaringsaktiviteter, som vedtaget på foreningens “ophørende generalforsamling”. Foreningens arkivalier tilstilles NæstvedArkiverne. (www.naesbas.dk – kd.de1718437626vtsea1718437626n@vik1718437626ra1718437626).

§ 13.

Foreningen kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse indgå i samarbejde med andre bevaringsforeninger eller sammenslutninger.
Foreningen kan endvidere efter bestyrelsens bestemmelse tilsluttes Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

—oOo—

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 11. maj 1988 – og foreningens ordinære generalforsamlinger den 30. april 2007, den 29. april 2009, den 28. april 2015 og den 26. april 2016.

Som dirigent
Nils Byskov-Ottosen
Advokat